Εργατικά Θέματα

Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών
Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων
Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών
Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (μέσω ΕΡΓΑΝΗ)
Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών